Napisz artykuł!

GRAFIKA

Siódmy numer czasopisma ma się ukazać w okolicach maja 2019 roku. Wobec czego zapraszamy wszystkich autorów do wysyłania swojej twórczości; artykuły, felietony, teksty literackie i itp., które będą związane z tematem przewodnim numeru: Cenzura we współczesnych tekstach kultury. Można także nadsyłać utwory poetyckie oraz recenzje, a te nie muszą być związane z tematem.

Teksty nie związane z tematem mogą zostać przyjęte w zależności od ich charakteru oraz jakości (np. artykuły naukowe).

Utwory prosimy nadsyłać na adres mailowy koloedytorow@kul.pl

Instrukcja dla autorów nadsyłających teksty do czasopisma „Lapsus Calami”

  1. Redakcja czasopisma „Lapsus Calami” przyjmuje artykuły, felietony, recenzje, relacje, teksty literackie, poetyckie itp.
  2. O publikacji tekstu decyduje Redakcja po uprzednim zasięgnięciu opinii recenzentów. Recenzentami są pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.
  3. O terminie składania prac oraz o dacie wydania czasopisma każdorazowo decyduje Redakcja.
  4. Tekst powinien zostać wysłany w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres mailowy Redakcji.
  5. Redakcja zastrzega sobie prawo do skracania i do opracowania edytorskiego tekstów.
  6. Format prac: A4; krój pisma – Times New Roman; stopień tekstu głównego – 12 pkt; stopień przypisów – 10 pkt; stopień tytułu artykułu – 14 pkt; stopień tytułu paragrafu – 13 pkt, pogrubiony; interlinia – 1,5; wcięcie akapitowe – 0,8 cm;
  7. Imię i nazwisko autora „pseudonim” (jeżeli autor chce, by jego praca nie została podpisana imieniem i nazwiskiem) w lewym górnym rogu, stopień – 12 pkt.
  8. Cytaty należy umieszczać w cudzysłowach, cytaty długie (więcej niż 3 wersy) należy w całości wydzielić akapitem z tekstu; tytuły utworów powinny być oznaczone kursywą, a tytuły czasopism umieszczone w cudzysłowach.
  9. Dopuszczone formaty pliku: doc, docx oraz rtf.
  10. Adresując pracę należy zatytułować mail Do „Lapsus Calami”, w treści zawrzeć swoje imię i nazwisko oraz typ tekstu (artykuł, artykuł naukowy, felieton, wiersze itp.).

Należy używać przypisów dolnych według poniższego wzoru:

a) druk zwarty: P. Walczak, Maria Konopnicka w Żarnowcu, Kraków 2003, s. 3.

b) artykuł: T. Budrewicz, Literackie obrazy Białej, [w:] tegoż, Kraszewski i świat historii. Studia, Kraków 2010, s. 25.

c) pod redakcją: B.K. Obsulewicz, Rzym Elizy Orzeszkowej, [w:] Twórczość Elizy Orzeszkowej, red. K. Stępnik, Lublin 2001, s. 25.

d) artykuł z czasopisma: R. Piątek, Nowe Czasy, „Pamiętnik Literacki” 2005, nr 3,s. 15

e) wydanie krytyczne: M. Rodziewiczówna, Dewajtis, oprac. A. Martuszewska, BN I 307, Wrocław 2005, s. 35.

lub

A. Martuszewska, Wstęp, [w:] M. Rodziewiczówna, Dewajtis, BN I 307, Wrocław 2005, s. 35.

f) list: H. Sienkiewicz, List do Jadwigi Janczewskiej, [3 XII 1887, Warszawa], [w:] tegoż, Listy, t. II, Jadwiga i Edward Janczewscy, cz. I, oprac. M. Bokszczanin, Warszawa 1997, s. 446-447.


Darmowe egzemplarze pisma roznosimy na terenie Lublina oraz wysyłamy pocztą do największych ośrodków edytorskich w Polsce. Napisanie dla nas artykułu to świetna okazja, aby poćwiczyć pióro, zdobyć wieczną sławę oraz wyjść na świat ze swoimi pomysłami 🙂

Czekamy!

Reklamy